kam mall A/S TOP

공지사항

팽창식 구명조끼 보상 판매 진행합니다!

KZM 20-10-13

팽창식 구명조끼 특별 보상판매!구형 팽창식 구명조끼 반납 시

카즈미 프리미엄 B형 팽창식 구명조끼

8만원에 교환해드립니다!----------------------------------------------------------------------

기간 : ~10월 31일(토)까지 ※재고 소진 시 조기마감 -

----------------------------------------------------------------------


※전화 접수는 불가능하며, 현장에 방문하여 접수해주시기 바랍니다!


0ef6e0f0a20bbc79b26f5c0f50455c1e_1602575888_449.jpg